SALON 1 SALON 2 SALON 3
13:00-15:20   EVRELEME 13:00-15:20   AKCİĞER KANSERİNDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ KURSU 13:00-15:00   VAKALARLA KHDAK’NDE HEDEF TEDAVİLER
13:00-13:20 TNM evrelemesinde güncel durum; değişenler, değişecekler 13:00-13:20 Akciğer kanserinde hibrit cerrahi 13:00-13:20 EGFR mutant metastatik KHDAK olgu sunumu
13:20-13:40 Evrelemede radyolojinin yeri 13:20-13:40 Multiportal VATS lobektomi 13:20-13:40 ALK pozitif metastatik KHDAK olgu sunumu
13:40-14:00 Evrelemede nükleer tıbbın yeri 13:40-14:00 Uniportal VATS lobektomi 13:40-14:00 ROS1 pozitif metastatik KHDAK olgu sunumu
14:00-14:20 EBUS-EUS 14:00-14:20 VATS segmentektomi 14:00-14:20 Nadir mutasyonlu metastatik KHDAK olgu sunumu
14:20-14:40 İnvazif evreleme (mediastinoskopi&VATS) 14:20-14:40 VATS pnömonektomi 14:20-15:00 Tartışma
14:40-15:00 Evrelemede patolojik değerlendirme 14:40-15:00 VATS sleeve ve ekstended rezeksiyonlar    
15:00-15:20 Tartışma 15:00-15:20 Tartışma    
15:20-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:50     15:30-16:50     15:30-16:50   VAKALARLA KHDAK’NDE İMMUNOTERAPİ
15:30-15:50 Yeniden evreleme 15:30-15:50 RATS lobektomi 15:30-15:50 PDL-1 %1-49 pozitif 1. sıra metastatik KHDAK olgu sunumu
15:50-16:10 Olgularla evreleme 1 15:50-16:10 RATS segmentektomi 15:50-16:10 PDL-1 >%50 pozitif 1. sıra metastatik KHDAK olgu sunumu
16:10-16:30 Olgularla evreleme 2 16:10-16:30 Uyanık VATS 16:10-16:30 2. basamak metastatik KHDAK olgu sunumu
16:30-16:50 Tartışma 16:30-16:50 Tartışma 16:30-16:50 Tartışma
SALON 1 SALON 2
08:45-09:00 AÇILIŞ 09:00-09:55
09:00-09:55 1. OTURUM 2. OTURUM
AKCİĞER KANSERİ EPİDEMİYOLOJİ VE ETİYOLOJİ AKCİĞER KANSERİNDE TARAMA
09:00-09:15 Dünya’da ve Türkiye’de akciğer kanseri sorunu 09:00-09:15 DDBT taramada güncel durum
09:15-09:30 Türkiye’nin tütün kontrolü karnesi 09:15-09:30 Taramada biyobelirteçler ve elektronik burun
09:30-09:45 Tüm yönleriyle IQOS 09:30-09:45 Dünyada tarama programları
09:45-09:55 Tartışma 09:45-09:55 Tartışma
09:55-10:15 KAHVE MOLASI
10:15-11:25 3. OTURUM 10:15-11:25 4. OTURUM
GENOMİK ÇAĞDA AKCİĞER KANSERİ TANISI KHDAK İMMÜNOTERAPİ VE KLİNİK ÇALIŞMALAR
10:15-10:30 Ne kadar doku? 10:15-10:30 İmmünoterapi ve Patoloji
10:30-10:45 Patolojik tanıda dokunun rolü 10:30-10:45 Radyoterapi ve İmmünoterapi
10:45-11:00 Likid biyopsi ve NGS uygulamalarında bugün ve gelecek 10:45-11:00 Neoadjuvant ve adjuvant immünoterapi çalışmaları
11:00-11:15 Ne zaman cerrahi örnekleme? 11:00-11:15 1. ve 2. basamak İmmünoterapi çalışmaları
11:15-11:25 Tartışma 11:15-11:25 Tartışma
11:25-13:30 KAHVE MOLASI
13:30-14:45 5. OTURUM 13:30-14:45 6. OTURUM 
MOLEKÜLER PATOLOJİ NEYİ DEĞİŞTİRDİ? MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİDE GELECEK
13:30-13:45 Tedaviyi yönlendirmede moleküler testlerin artan önemi 13:30-13:50 VATS’da yenilikler
13:45-14:00 Anti EGFR TKİ 13:50-14:10 RATS’da yenilikler
14:00-14:15 Anti ALK TKİ 14:10-14:30 Alternatif cerrahi yaklaşımlar
14:15-14:30 Akciğer kanserinde nadir mutasyonlar 14:30-14:45 Tartışma
14:30-14:45 Tartışma
14:45-16:45 KAHVE MOLASI
16:45-18:00 7. OTURUM 16:45-18:00 8. OTURUM
ERKEN EVRE -1 AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ YENİ JENERASYON TEDAVİLERİN YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YAN ETKİ VE KOMPLİKASYONLAR
16:45-17:05 Cerrahi yaklaşımlar 16:45-16:55 I-RECIST; Radyolojik değerlendirme
17:05-17:25 SBRT 16:55-17:05 I-RECIST: PET-BT değerlendirme
17:25-17:45 Evre -I de sistemik tedavinin yeri 17:05-17:15 Radyasyon onkoloğu bakış açısı
17:45-18:00 Tartışma 17:15-17:25 Pulmoner toksisite
17:25-17:35 Diğer toksisiteler
17:35-18:00 Tartışma
SALON 1 SALON 2
08:45-10:00 9. OTURUM 08:45-10:00 10. OTURUM
AKCİĞER KANSERİNDE PALYATİF BAKIM  AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİNDE ZOR OLGULAR
08:45-09:00 Malign plevral efüzyona göğüs hastalıkları yaklaşımı 08:45-09:00 Klinik 1-GGO ve erken evre
09:00-09:15 Malign plevral efüzyona cerrahi yaklaşım 09:00-09:15 Klinik 2-radyolojik T4 olgular
09:15-09:30 Ağrı tedavisi 09:15-09:30 Klinik 3- N2’de cerrahi
09:30-09:45 Beslenme 09:30-09:45 Klinik 4- immünoterapi sonrası cerrahi
09:45-10:00 Tartışma 09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-12:00 11. OTURUM 10:30-12:00 12. OTURUM
RESECTABLE LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ
10:30-10:50 Ne zaman cerrahi? 10:30-10:50 Neoadjuvan tedavi sonrası  T0N0 olgusu
10:50-11:10 Radyasyon onkoloğu görüşü 10:50-11:10 Olgu sunumu
11:10-11:30 Sistemik tedavinin yeri 11:10-11:30 Timoma Olgusu
11:30-11:50 Olgu sunumu 11:30-11:50 Olgu sunumu
11:50-12:00 Tartışma 11:50-12:00 Tartışma
12:00-13:30 KAHVE MOLASI
13:30-14:45 13. OTURUM 13:30-14:45 14. OTURUM
OLİGOMETASTATİK HASTALIK TEDAVİSİ  AKCİĞER KANSERİNDE İLERİ YAŞ VE KOMORBİDİTELİ HASTAYA YAKLAŞIM 
13:30-13:45 Cerrahi yaklaşım 13:30-13:45 İleri yaş ve komorbidite değerlendirmesi
13:45-14:00 Radyasyon onkolojisi bakışı 13:45-14:00 Göğüs Cerrahisinde ERAS uygulamaları
14:00-14:15 Oligometastatik hastalıkta sistemik tedavisi 14:00-14:15 Geriatrik ve komorbid  olgularda radyoterapi
14:15-14:30 Olgu sunumu 14:15-14:30 Geriatrik ve komorbid  olgularda sistemik tedavi
14:30-14:45 Tartışma 14:30-14:45 Tartışma
14:45-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:30 15. OTURUM 16:00-17:30 16. OTURUM
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE GELECEK MEZOTELYOMA GÜNCELLEME
16:00-16:20 Patolojide gelişmeler 16:00-16:15 Patolojide gelişmeler
16:20-16:40 Radyoterapide tartışılanlar 16:15-16:30 Yeni evreleme
16:40-17:00 Sistemik tedavide değişenler 16:30-16:45 Güncel cerrahi yaklaşım
17:00-17:20 Cerrahi tedavide değişenler 16:45-17:00 Güncel radyoterapi uygulamaları
17:20-17:30 Tartışma 17:00-17:15 Güncel sistemik tedavi yaklaşımı
17:15-17:30 Tartışma
17:30-18:15 KAHVE MOLASI
18:15-19:00 POSTER DEĞERLENDİRME OTURUMU
SALON 1 SALON 2
08:30-10:00   17. OTURUM 08:30-10:00  
  COVİD DÖNEMİ VE SONRASI AKCİĞER KANSERLİ HASTA
08:30-08:50 Tanı Zorlukları
08:50-09:10 Cerrahi Tedavi Yaklaşımı
09:10-09:30 Radyoterapi Yaklaşımı
09:30-09:50 Sistemik Tedavi Yaklaşımı
09:50-10:00 Tartışma
10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler 10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
11:15 – 11:30 AKILCI İLAÇ
11:30 KAPANIŞ TÖRENİ